Kanjimeaningpronunciationkana
hidari , sa / left left hidari , sa hidari , sa


hidarigawa / the left(-hand) side
hidarigawa
the left(-hand) side

musumehahidarikiki / left-handeddesu


Musume wa hidari-kiki desu.
My daughter is a left-handed.

2banme / thenokoosaten / crossingdesasetsu / turn left(usetsu / turn right)shimasu 2ban-me no koosaten de sasetsu(usetsu) shimasu.
You turn left(right) at the second crossing.

joo-ge-sa-yuu /


joo-ge-sa-yuu
up, down, left and righ