Kanjimeaningpronunciationkana
sora, kara, a(ku), kuu/ the sky, empty sky, empty sora, kara, a(ku), kuu sora,kara,a(ku) , kuu


aoi / bluesora / skynoshita / underde,
oishiikuuki / airotakusansuimashoo
Aoi sora no shita de oishii kuuki o takusan suimashoo.
Let's breathe in the fresh air under the blue sky.

konohako / boxwakara / empty('po)desuKono hako wa kara(ppo) desu.
This box is empty.

madooakete,kuuki / airoikaetekudasai

Mado o akete, kuuki o irekaete kudasai.
Please open the window and let in fresh air.

konoakichi / disused landnigomiosutenaidekudasai

Kono akichi ni gomi o sutenaide kudasai.
No dumping in this disused(vacant) land.

kuusha / emty taxi


kuusha
an empty taxi, "Vacant"

kara / emptyoke(karaoke)


kara-oke (oke=orchestra)
no(empty) song+orchestral accompaniment